زیپو

فندک های زیپو چیز پیچیده ای ندارند و درک ساختمان آن بسیار آسان است. فندک زیپو بنزینی سنگی دارای محفظه ای است که بنزین در آن ریخته می شود و از طریق نمد مخصوص جذب شده و وارد فیتیله می شود. از آنجایی که بنزین زیپو بنزین هواپیما بوده و ماده ای فرار و بخار شونده است همیشه بخار بنزین دور فیتیله را احاطه نموده است و شما هنگامی که جرقه زن را می چرخانید در اثر تماس جرقه زن با سنگ زیپو ، جرقه حاصل شده و فتیله آتش میگیرد. ویژگی ضد باد بودن فندک زیپو تحولی در تاریخ فندک بود و هنوز از تمام جهان عاشقان زیپو به داشتن یک زیپو در جیبشان افتخار میکنند و داشتن فندک زیپو تقریبا برای اکثر مردم مطلوب است و به دلیل قیمت نسبتا گران آن وسیله ای برای تمایز اشخاص نیز میباشد و به دلیل داشتن گارانتی مادام العمر کارکرد مغزی ، با خرید یک فندک زیپو سال ها نیازی به فندک دیگری نخواهید داشت و همیشه روشن خواهد شد.